Home K Over Lievegoed K Antroposofische Visie

Over Lievegoed

Het ontwikkelen en versterken van eigen kracht en gezondheid door antroposofische behandeling en begeleiding. Dat is onze missie.

Het ontwikkelen en versterken van eigen kracht en gezondheid door antroposofische behandeling en begeleiding. Dat is onze missie.

Antroposofische visie

Antroposofie vormt de basis van ons denken en doen

Rudolf Steiner (1861-1925) is de grondlegger van de antroposofie. Ita Wegman en Bernard Lievegoed hebben het gedachtegoed van Steiner vertaald naar ouderenzorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrie en verslavingszorg.

Het antroposofisch gedachtegoed biedt antwoorden op actuele vraagstukken waar onze maatschappij mee worstelt, zoals gezondheid, zingeving, mindfulness, duurzaamheid, gemeenschapszin, gezonde leefstijl en contact met de natuur. Met onze voeten stevig op dat fundament zijn wij in staat flexibel mee te bewegen met de veranderingen in zorg en samenleving en wat die van ons vragen.

Antroposofie komt van de Griekse woorden antropos (mens) en sofie (wijsheid). Het antroposofische mensbeeld gaat ervan uit dat elk mens bestaat uit een fysiek lichaam (materie), een levenslichaam (levenskracht), een zielelichaam (het geestelijke) en een sturend ’ik’. Daarbij zijn er drie processen te onderscheiden: het denken (hoofd), voelen (hart) en willen (handen).

Als de wisselwerking tussen alles wat je denkt, voelt en wilt goed op elkaar is afgestemd, kun je op een gezonde manier functioneren. Maar als die wisselwerking verstoord is geraakt door een verstandelijke beperking, een psychiatrisch probleem of een verslaving, is het nodig om die balans tussen het denken, voelen en willen te herstellen. Daarom werken we in onze begeleiding en behandeling met hoofd (denken), hart (voelen) en handen (willen). Zo stimuleren we de wisselwerking tussen lichaam, geest en ziel, en versterken we hun gezonde functioneren.

Voor de kwaliteit van leven van ieder mens is het belangrijk dat je je kunt aanpassen aan fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. En dat je je eigen regie kunt voeren over de manier waarop je daarmee omgaat. Dat idee wordt wel ‘positieve gezondheid’ genoemd. Versterken van het gezonde en bieden van ontwikkeling en groeimogelijkheden vanuit oprechte aandacht en respect voor de eigenheid van ieder mens. De betekenisvolle relatie tussen cliënt, verwanten en medewerkers in de gemeenschap staat hierbij centraal. Hoe we de veerkracht van elke cliënt het beste kunnen versterken, daar zoeken we samen naar. Daarbij kijken we naar heel de mens, niet alleen naar de beperking, het probleem of de diagnose. Het gaat dus ook om vergroten van eigen kracht, eigenwaarde en zelfrespect. Om welbevinden, geluk beleven, genieten, lekker in je vel zitten, levenslust zoeken, een gezond levensritme en balans vinden.

De antroposofische identiteit van Lievegoed steunt op zes pijlers. Deze zes pijlers geven onze antroposofische identiteit vorm en inhoud. Verweven in onze professionele, reguliere zorg en methodieken en extra zichtbaar in onze antroposofische non-verbale methodieken.

De zes pijlers van de antroposofische zorg van Lievegoed

  1. Heel de mens
  2. Gemeenschapszin (caring community)
  3. Helende omgeving
  4. Zingeving 
  5. Contact met de natuur
  6. Kunst en cultuur

 

We hebben aandacht voor HEEL DE MENS

Vanuit een holistische kijk zien we de mens in zijn geheel. Rekening houdend met ieders beperkingen, gaan wij vooral uit van de mogelijkheden en kwaliteiten van elke cliënt. We hebben oog voor het levensverhaal, ervaringen en verwachtingen van cliënten. Ook letten we op ieders sociale, psychische en fysieke functioneren. Zo willen we elke cliënt als compleet mens verstaan en aansluiten bij de ‘rode draad’ van zijn of haar leven.

We stimuleren GEMEENSCHAPSZIN (caring community)

Mens en medemens zijn, leven en samenleven; die woorden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je bent immers alleen mens in relatie tot anderen. Vanuit deze optiek is de zorg zowel gericht op ieders eigen ontwikkeling, als op de ontwikkeling van cliënten in verbondenheid met de gemeenschap (de caring community) waarvan zij deel uitmaken. In balans komen beide tot bloei.

We bieden een HELENDE OMGEVING waar het fijn is om te zijn

Onze gebouwen zijn ruim en licht van opzet. Ze hebben een warme en huiselijke uitstraling, met de aandacht voor details in materiaal gebruik en kleurstelling. Waarbij uit alles blijkt dat er met aandacht en zorg wordt gewerkt en geleefd. Het zijn fijne plekken die uitnodigen tot ontmoeting en contact met anderen.

We staan open voor ZINGEVING en MINDFULNESS

Voluit leven is leven in verbinding. In verbinding met wie je bent en wat je beweegt. Met wat je denkt, voelt en wilt. Met de mensen met wie je leeft, woont en werkt. Wie ben je en wat is voor jou belangrijk? Wat ervaar je als zinvol? Welke keuzes, hoe klein dan ook, kan iemand maken?
In onze zorg en begeleiding hebben we oog voor al deze verschillende niveaus van verbinding. Al vragend naar identiteit, zingeving en betekenis zoeken we samen naar aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling.

We bevorderen het CONTACT MET DE NATUUR

Vooral in de natuur ervaren we hoe we deel uitmaken van het grotere geheel dat ons omgeeft en voedt. Daarom bevorderen we het contact met de natuur. We sluiten aan bij het natuurlijke ritme van de dagen en seizoenen. Een ander belangrijk onderdeel van de antroposofische visie zijn de gezamenlijk gevierde feesten door het jaar heen. Ze dragen bij aan een gevoel van onderlinge verbondenheid. Het biedt ons houvast dat deze feesten elk jaar terugkeren en dat we ze steeds opnieuw vieren. Voor cliënten vormen de jaarfeesten ook een hulp om je te kunnen oriënteren in de tijd. In verlengde hiervan stimuleren we een gezonde levensstijl en het gebruik van biologische voeding.

We laten ons raken door KUNST EN CULTUUR

Kunst en cultuur geven het leven kleur en zijn een manier om je emoties te uiten, je zintuigen te prikkelen en schoonheid te ervaren. We laten ons inspireren door de kunst en cultuur om ons heen. Daarom bieden we cliënten volop ruimte voor kunstzinnige en creatieve activiteiten. Of het nu gaat om volksdansen, zingen, (geïmproviseerd) toneelspelen, het maken of genieten van kunstwerken of musiceren, het zijn allemaal mogelijkheden om contact te maken met elkaar en je te ontplooien.

Visie op begeleiding van kinderen (Heilpedagogie)

Heilpedagogie is de zorg (begeleiding en behandeling) die vanuit het antroposofische mensbeeld wordt geboden aan kinderen en jeugdigen met een ontwikkelingsstoornis. Het uitgangspunt is het opdoen van zoveel mogelijk ervaring en beleving passend bij de leeftijd van 0 tot 7 jaar, van 7 tot 14 jaar en van 14 tot 21 jaar. Alles wat een kind ervaart of beleeft is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Ieder kind, wat de beperking ook is, wil leren. Bij een in ontwikkeling belemmerd kind gaat het erom zijn of haar karakteristieke eigenschappen te ontdekken. Welke bijzondere mogelijkheden schuilen er in dit kind? Lees hier meer over hoe wij de behandeling en begeleiding aan kinderen vormgeven.

Visie op begeleiding volwassenen (Sociaaltherapie)

In de term sociaaltherapie ligt de opdracht in feite besloten. Het sociale leven (de ontmoeting met de ander) is de basis voor kwaliteit van leven. Een ieder leert van elkaar, zowel cliënten, verwanten als medewerkers. In het sociale leven liggen belangrijke mogelijkheden voor ontwikkeling. De sociaaltherapie gaat uit van gelijkwaardigheid. Ondanks cognitieve en sociaal-emotionele beperkingen benaderen we een volwassene als een volwassen persoon. Iedereen draagt bij aan wat er in de gemeenschap moet gebeuren, passend bij zijn of haar mogelijkheden. Je waardevol voelen is iets voor een ander te kunnen betekenen. Het accent ligt dus op het inrichten en onderhouden van een gezond sociaal leven. Lees meer over hoe we de behandeling en begeleiding aan volwassenen vormgeven: volwassenen met een verstandelijke beperking, LVB+ of NAH.