Artikel zoals op 1 juni 2023 op de LinkedIn-pagina van de VGU gepubliceerd

Samen werken aan knelpunten

“We kunnen de gehandicaptenzorg alleen toegankelijk en betaalbaar houden als we knelpunten in de regio samen oplossen”, aldus voorzitter VGU Hilde Hooijman. Vanuit dit besef hebben de leden van de VGU samen met Zorgkantoor Zilveren Kruis een regionale werkagenda opgesteld. Hilde vertelt hoe de VGU-leden hierin samenwerken aan zeven urgente vraagstukken en uitdagingen.

“We zijn als VGU al sinds 1999 een relevant netwerk voor ontmoeting en kennisontwikkeling tussen 15 aangesloten gehandicaptenzorg-organisaties in de regio Utrecht. Die unieke samenwerking blijkt een goede basis voor samenwerking op alle niveaus binnen onze organisaties. De extra middelen vanuit het Zorgkantoor voor de regionale werkagenda zorgen ervoor dat we nu projecten op zeven thema’s concreet kunnen uitvoeren.”

De rol van het zorgkantoor

Het Zorgkantoor Zilveren Kruis is nauw betrokken bij de regionale werkagenda, vertelt Hilde. “Ze investeren niet alleen met geld, maar hebben ook meegedacht. Daarmee heeft het zorgkantoor invloed gehad op de keuze van de projecten en op de invulling ervan.”

Ook in de uitvoering vindt er afstemming plaats met het Zilveren Kruis. “Het is mooi dat we een gemeenschappelijk gedragen werkagenda hebben. De VGU en het zorgkantoor hebben immers een gezamenlijk belang. Het is voor ons allemaal belangrijk dat we de knelpunten oplossen. Daarbij bekijken we per project ook hoe we cliënten kunnen betrekken.”

De opzet en status van de projecten

Het werken aan concrete projecten uit de regionale werkagenda, in projectteams met leden vanuit verschillende organisaties, is nieuw en uniek. Er is dan ook geen blauwdruk voor. “Het gaat allemaal niet vanzelf” geeft Hilde aan. “We zijn nog zoekende; wie zijn de juiste mensen voor een project, hoe zetten we de projecten op en hoe komen we tot resultaten? Om alles in goede banen te leiden hebben we Auke Blom* als programmamanager aangesteld. Zij houdt het hele palet aan projecten in de gaten, ze bekijkt of we nog op koers liggen en helpt ons om het doel goed in het vizier te houden.”

“Daarnaast hebben we voor ieder project een goede projectleider aangetrokken. Samen met de programmamanager spelen zij een belangrijke rol in het succes van de projecten. We zijn het onze cliënten en onze medewerkers verplicht om tot concrete resultaten te komen. Alleen samen kunnen we die knelpunten in onze regio oplossen. Onze verantwoordelijkheid is dat we de regiogelden goed besteden.”

Knelpunten vaststellen, oplossingen zoeken en resultaten boeken

Wanneer een project ‘klaar’ is, is moeilijk vooraf te stellen, zegt Hilde. “Het tijdspad is projectafhankelijk. Sommige projecten zijn relatief eenvoudig en overzichtelijk, andere zijn complexer of bevatten meerdere aspecten. Die hebben meer tijd nodig. De grootste winst nu is dat we dankzij onze samenwerking knelpunten hebben vastgesteld, dat we daar concrete oplossingen voor zoeken en er resultaten op willen boeken.”

Structurele samenwerking

Hilde is ervan overtuigd dat er in de komende jaren steeds nieuwe uitdagingen, dus nieuwe projecten, op de regionale werkagenda zullen komen. “De samenleving blijft veranderen en zorgvragen daarmee ook. De regionale samenwerking naar aanleiding van complexe vraagstukken wordt daarmee alleen maar belangrijker. En we staan nog maar aan het begin van de steeds groter wordende zorgkloof waardoor we met steeds minder mensen, steeds meer zorg moeten gaan leveren. Dat vraagt om structurele samenwerking. Met onze huidige ervaring in de uitvoering van de regionale werkagenda, kunnen we nieuwe knelpunten in de toekomst efficiënter oplossen. En dat doen we graag. Want we willen er zijn voor iedereen in de gehandicaptenzorg. En dat kan alleen als we echt goed blijven samenwerken.”

Kennis delen

Goed samenwerken betekent ook dat de projectteams gebruik maken van bestaande kennis: “We benutten niet alleen elkaars kennis, aanpak en ervaring, we kijken ook naar initiatieven in andere regio’s. Zo willen we komen tot concrete oplossingen voor de meest prangende vraagstukken in onze regio.”

“Ik vind kennis delen een maatschappelijke verantwoordelijkheid”

De kennis en ervaring die de VGU-leden in de projecten opdoen, en de resultaten die eruit voortkomen, wil Hilde op haar beurt vanuit de VGU delen met andere regio’s. “Want waar we tegenaan lopen in de regio Utrecht, speelt ook in de rest van Nederland. Ik vind kennis delen een maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Over Hilde

Hilde is de voorzitter van de VGU en bestuurder van Lievegoed. Deze waardegedreven zorgorganisatie biedt zorg aan mensen die vaak nergens terecht kunnen. Het gaat om mensen met een licht verstandelijke beperking en forse bijkomende psychiatrische problematiek en/of verslaving. Juist voor deze mensen wil Lievegoed er zijn. “Vanuit onze waarden willen wij aan deze mensen een caring community bieden. En met onze expertise in zowel gehandicaptenzorg als ook psychiatrie en verslavingszorg kunnen we het ook.”

“Ik geloof er zo in dat je dat samen moet doen”

“We kunnen de zorg aan deze complexe doelgroep echter niet alleen aan, we hebben de hele keten in de regio nodig. Want juist de zorg aan mensen die dat het hardst nodig hebben, is moeilijk te organiseren. Hoe fantastisch is het als we juist voor deze mensen een oplossing kunnen bieden? Ik geloof er zo in dat je dat samen moet doen! Daarom vind ik het zo goed dat we in de VGU nu concreet zijn gaan samenwerken aan deze belangrijke projecten.”

* Lees hier het artikel waarin Auke vertelt over de zeven projecten van de VGU

Lievegoed volgt Bestuurlijke Afspraken Wet zorg en dwang (Wzd)

Lievegoed volgt Bestuurlijke Afspraken Wet zorg en dwang (Wzd)

Vanaf dit jaar is het mogelijk aan te sluiten bij nieuwe afspraken voor het stappenplan dat zorgaanbieders volgen bij onvrijwillige zorg. Deze afspraken staan in de Bestuurlijke Afspraken Wet zorg en dwang (Wzd). Lievegoed volgt deze Bestuurlijke Afspraken met ingang van 1 juni 2024.

Lees meer