Onze kwaliteit

Wij beloven onze cliënten de beste begeleiding en behandeling vanuit de volgende uitgangspunten: individuele ontwikkeling; eigen groeimogelijkheden; versterken van het gezonde; heel de mens; de eigenheid van ieder mens.

              


Kwaliteitskader gehandicaptenzorg

Het vernieuwde kwaliteitskader gehandicaptenzorg is sinds 2017 van kracht. Het kwaliteitrapport is onderdeel van het vernieuwde kader. In ons Kwaliteitsrapport 2017 maken we zichtbaar hoe wij aan verbetering van kwaliteit en veiligheid hebben gewerkt op basis van de drie bouwstenen uit het kwaliteitskader gehandicaptenzorg:

  • zorg rond de individuele cliënt (zorgplancyclus, ONS);
  • ervaringen van cliënten (POS);
  • zelfreflectieteams.

Daarnaast hebben reflecties van intern beraad (cliëntenraden, ondernemingsraad en raad van toezicht) en een externe visitatie op het rapport bijgedragen aan een verbetering van onze kwaliteit van zorg.

De uitkomsten van het Kwaliteitsrapport 2017 zijn opgenomen in ons Strategisch Beleid 2018-2021.

Voor het volledige Lievegoed Kwaliteitsrapport 2017 en de cliëntversie van het rapport verwijzen wij naar de bijlagen hieronder.

Lievegoed Kwaliteitsrapport 2017 (2,1 MB)
Lievegoed Kwaliteitsrapport 2017: Cliëntenversie (731,1 KB)

__________________________________________________________


Het kwaliteitsstatuut in de GGZ

Met het kwaliteitsstatuut willen we nog beter waarborgen dat wij naar je luisteren. Dat jouw behandeling het beste aansluit bij jouw persoonlijke vragen, mogelijkheden, doelen en behoeften. Dat jouw behandelaar met jou bekijkt hoe we jouw persoonlijk netwerk het beste bij de zorg kunnen betrekken. Je krijgt een persoonlijke regiebehandelaar; dat kan een psychiater zijn, maar ook een klinisch psycholoog of een behandelaar met een andere achtergrond. Deze ziet erop toe dat alles rondom jouw behandeling goed is geregeld. Bij de regiebehandelaar kan je terecht met vragen of opmerkingen. 

Kwaliteitsstatuut GGZ (362,7 KB)

__________________________________________________________

Cijfers over effect en tevredenheid GGZ-cliënten 2017

Lievegoed legt sinds 2011 aan haar GGZ-cliënten eens per twee maanden een korte vragenlijst voor, om te kunnen meten of de behandeling het bedoelde effect heeft. Wanneer er sprake is van chronische problematiek, dan krijgt ook de behandelaar een korte vragenlijst. Lievegoed heeft hiertoe een keuze gemaakt uit een aantal landelijk erkende lijsten. De meeste GGZ-instellingen in Nederland doen dit en maken, voor de vergelijkbaarheid, gebruik van dezelfde lijsten. Dit heet ROM (Routine Outcome Monitoring). 

Uitkomsten behandeleffect en tevredenheid cliënten 2015-2017

Eind 2017 bedraagt de respons binnen Lievegoed op de ROM 30 à 40%, dat wil zeggen dat van de behandeltrajecten 30 à 40% een tijdig en geldig meettraject heeft. Lievegoed streeft naar een responsniveau van 50%, maar kan op basis van de analyse van de meetresultaten 2017 toch al de volgende belangrijke conclusies trekken. 

a. Lievegoed behandelt cliënten met relatief ernstige problemen

Over de totale cliëntengroep valt op dat de Lievegoed-cliënt bij het begin van de behandeling ernstiger problematiek heeft dan landelijk gemiddeld. Dat sluit aan bij onze eigen gegevens die laten zien dat onze cliënten bijna zonder uitzondering combinaties van complexe problematiek kennen. Zij hebben gemiddeld 2 à 3 behandeltrajecten in de GGZ achter de rug als ze bij ons komen en zijn ook ouder dan het landelijk gemiddelde. Zij kiezen bewust voor Lievegoed omdat ze een ander type zorg zoeken. 

b. Behandeleffect Lievegoed is aantoonbaar aanwezig

Het behandeleffect van de psychiatrische zorg bij Lievegoed is aantoonbaar ten aanzien van de vermindering van klachten en symptomen, zoals die gemeten zijn met de zogenoemde OQ 45 (vragenlijsten gebruikt door cliënten) en met de HoNOS (vragenlijsten gebruikt door behandelaars). Hierbij zijn geen significante verschillen tussen locaties te zien. 

In de verslavingszorg meet Lievegoed met een instrument (middelenmatrix) dat alleen gebruik van (genees)middelen meet. Het gebruik van middelen in onze verslavingszorg wordt tijdens behandeling sterker minder dan bij veel andere verslavings-zorginstellingen die niet op abstinentie (het stoppen met het gebruik van een verslavend middel) maar op gecontroleerd gebruik koersen. 

c. Tevredenheid cliënten over behandeling relatief hoog

Met de eindmeting van ROM wordt sinds 2017 ook een instrument meegestuurd waarop cliënten scoren hoe tevreden ze over de behandeling bij Lievegoed zijn (CQi). Gemiddeld scoort Lievegoed GGZ hierop een rapportcijfer 7,7. Dit is landelijk gezien bovengemiddeld.

_______________________________________________________________

Lievegoed behandelaanbod voor Triple problematiek (1,4 MB)

Lievegoed is in het bezit van het HKZ-certificaat.

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Ook is Lievegoed DEKRA gecertificeerd. De DEKRA audits laten zien dat wij onze zorg- en bedrijfsprocessen in het algemeen goed op orde hebben!