Lievegoed KDC Bride

Bride is een kinderdagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking of meervoudige beperking in de leeftijd van 0 t/m 6 jaar. Bride is in januari 2018 verhuisd naar het gerenoveerde pand van Huize Thomas aan de Grieksestraat 18, 3028 CL te Rotterdam West. De inrichting van de groepen is ruim opgezet, licht en heeft een huiselijke, warme sfeer. Rondom het gebouw is een grote tuin waar de kinderen buiten kunnen spelen. Wij laten ons inspireren door de antroposofie en werken vanuit de heilpedagogie. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat ieder mens een gezonde kern/persoonlijkheid heeft.

Kinderdagcentrum Bride

Grieksestraat 18
3028 CL Rotterdam

Aanmelden

Voor wie

Kinderdagcentrum Bride er voor kinderen van 0 t/m 6 jaar voor wie een gewoon kinderdagverblijf, basisschool of ZMLK-school onvoldoende zorg en begeleiding biedt. Bij ons kunnen kinderen terecht met een:

  • Verstandelijke beperking
  • Meervoudige beperking (MCG)
  • Verstandelijke beperking met bijkomende gedragsproblematiek
  • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Aanbod

Kinderdagcentrum Bride biedt gespecialiseerde dagopvang in kleine groepen aan jonge kinderen van 0 tot 6 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. Het kinderdagcentrum biedt ook zorg in de schoolvakanties.

Na Bride is er, afhankelijk van de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind, de mogelijkheid om door te stromen naar het vervolg kinderdagcentrum Huize Thomas of naar een vorm van onderwijs.

Beschermde omgeving in de stad

In een warme, huiselijke omgeving focussen we ons in kleine groepen (4 à 5 kinderen per dag met 1 begeleider) op de kwaliteiten en talenten van ieder kind. Wij bieden een beschermde omgeving waarin de kinderen zich op hun eigen wijze  kunnen ontwikkelen. 

Hoe werken we

Iedere groep bestaat uit 4 à 5 kinderen waarin wij een dagprogramma bieden met gemeenschappelijke en individuele activiteiten. De dagelijkse ontmoeting tussen kind en begeleider vormt de kern van onze zorg. 

Leren en ontwikkelen

Ieder kind nodigen we uit te leren; er is voor ieder kind een ontwikkelingsgericht leerplan. Wij richten ons voortdurend op reële groeimogelijkheden. Naast de diverse ontwikkelingsgerichte activiteiten zijn er ook voldoende momenten voor ontspanning, zoals genieten van de buitenlucht en activiteiten gericht op het lichaam en de zintuigen.

Activiteiten

Er is aandacht voor spel en muziek; daarnaast wordt er getekend, geschilderd en geknutseld, veelal met natuurlijke materialen met oog voor zingeving en kwaliteit. Ook zijn er huishoudelijke activiteiten zoals bakken en koken. Door de dag heen is er veel aandacht voor het stimuleren van communicatieve vaardigheden via foto's en ondersteunende gebaren. Voor ieder kind is er een individueel communicatieprofiel dat in samenwerking met de logopediste wordt gemaakt.

Zorgplan

Elk kind heeft een individueel zorgplan dat past bij het ontwikkelingsniveau. In het zorgplan staan de doelen beschreven waaraan in de groep dagelijks wordt gewerkt. In basis wordt gewerkt aan de volgende gebieden:

  • grove motoriek;
  • fijne motoriek;
  • sociaal gedrag;
  • zelfredzaamheid;
  • spraak receptief;
  • spraak expressief.

Eén keer per jaar bespreken wij dit zorgplan met ouders, medewerkers en eventueel betrokken therapeuten. Intern wordt het zorgplan per half jaar geëvalueerd en mogelijk bijgesteld. Wekelijks wordt er door de begeleiders gerapporteerd aan de hand van de gestelde doelen.

De eerste maanden

Voordat een kind start op het kinderdagcentrum vindt er een intake plaats met de ouders/verzorgers, de persoonlijk begeleider en de gedragsdeskundige. We bespreken dan de zorgvraag van het kind; we spreken doelen af en leggen dit vast in het voorlopig start zorgplan. Na drie maanden is er een evaluatie en stellen wij vervolgens het definitieve zorgplan op. De eerste zes weken worden besteed aan het opbouwen van een vertrouwensband en het aangaan van een pedagogische relatie met het kind. We leren elkaar goed kennen, werken aan vertrouwen en inventariseren de ontwikkelingsmogelijkheden.

De eerste maanden besteden wij extra aandacht aan het observeren van het kind om de zorg goed af te stemmen op de mogelijkheden en wensen van het kind. Deze periode biedt ouders/verzorgers ook de kans om aan ons te wennen en wensen, ervaringen en verbeterpunten aan ons door te geven. Zo kunnen wij samen tijdens de observatieperiode de zorg optimaal afstemmen.

Het kind krijgt in deze beginfase veel ‘houvast’ aangeboden door het begeleiden vanuit nabijheid; aan de hand meenemen in het programma; bij het niveau passende communicatie; extra aandacht bij het uitvoeren van activiteiten; leren kennen en wennen aan het vaste ritme en de gewoontes op de groep.

Groepen

Onze dagopvang vindt plaats in kleine groepen van 4 à 5 kinderen, die in principe naar leeftijd zijn samengesteld.

Elke groep heeft een eigen therapeutisch leerprogramma, met als basis ontwikkelingsgerichte activiteiten. In iedere groep is het ritme en leerprogramma aangepast aan de leeftijd, mogelijkheden en ervaringswereld van de kinderen. Activiteiten die wij aanbieden zijn bijvoorbeeld: tekenen, schilderen, gymnastiek, muziek, samen spelen, bakken.

Praktische informatie

 

Indicatie

Naast plaatsen vanuit WLZ-indicatie kan uw kind ook geplaatst worden vanuit een Jeugdwet beschikking vanuit de gemeente Rotterdam. We werken vanuit ondernemerschap samen met Pameijer. Via onze afdeling zorgbemiddeling (zorgbemiddeling@lievegoed.nl of tel. (030) 2255502) kunt u aanvullende informatie opvragen over het aanvragen van de Jeugdwet beschikking. Ook kunt u de aanmeldingsprocedure op de website volgen.

Openingstijden en vervoer

Kinderdagcentrum Bride is op werkdagen geopend van 08:45 tot 15:15 uur. Wij bieden ook opvang in de schoolvakanties.

Indien nodig zorgt een gespecialiseerd vervoersbedrijf voor het vervoer naar het kinderdagcentrum.

Voeding

We zorgen voor een broodmaaltijd met biologische producten.

Familie en naasten

De betrokkenheid van ouders is groot. Ouders leveren een belangrijke bijdrage, bijvoorbeeld als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en het organiseren van uitjes en jaarfeesten. Een paar keer per jaar is er bij Bride een ouderavond. Elk kind heeft een persoonlijk begeleider die regelmatig contact heeft met ouders. Voor de dagelijkse uitwisseling tussen de ouders en begeleider  is er een contactschriftje.

Vieren van jaarfeesten

Passend bij de antroposofische traditie vieren wij in het jaar verschillende seizoensfeesten samen met de kinderen, ouders en medewerkers. Dit zijn belangrijke terugkerende momenten/rituelen waar ontmoeting en samenzijn centraal staan.

Cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit ouders. Zij vertegenwoordigen de belangen van de kinderen en adviseren en denken mee over de zorg en begeleiding op onze locaties. 

Als u interesse heeft om plaats te nemen in de cliëntenraad van Kinderdagcentrum Bride vernemen wij het graag.

Onze andere locaties

In Rotterdam bieden we zorg en begeleiding aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Er is een kinderdagcentrum voor kinderen van 3 tot 18 jaar. Volwassenen bieden we een zinvolle dagbesteding op de kunstwerkplaats. Daarnaast geven we individuele begeleiding aan kinderen en volwassenen. Dat kan thuis, op school of peuterspeelzaal of op werk.

Huize Thomas kinderdagcentrum

Dagcentrum Helias zinvolle dagbesteding volwassenen

Proteus Rotterdam  individuele begeleiding voor kinderen en volwassenen