Home K Over Lievegoed K Bestuur en organisatie

Over Lievegoed

Het ontwikkelen en versterken van eigen kracht en gezondheid door antroposofische behandeling en begeleiding. Dat is onze missie.

Het ontwikkelen en versterken van eigen kracht en gezondheid door antroposofische behandeling en begeleiding. Dat is onze missie.

Bestuur en organisatie

Het ontwikkelen en versterken van eigen kracht en gezondheid door antroposofische behandeling en begeleiding. Dat is waar Lievegoed voor staat. En dat doen we samen.

Onze mensen

Lievegoed is een bijzondere zorginstelling

Niemand werkt hier toevallig. Werken bij Lievegoed is een bewuste keuze, en dat merk je. Ook voor onze medewerkers geldt “je bent meer dan je denkt”.

Met elkaar zetten we ons in om elke dag het betekenisvolle verschil te maken voor de aan onze zorg toevertrouwde mensen. We maken samen met cliënten en verwanten deel uit van een gemeenschap. We zijn trots op wat we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd. We investeren in medewerkers door een gezond, positief en uitdagend werkklimaat te bieden. Werkgeluk staat hierin centraal.

Hebben we jouw interesse gewekt en wil je ook bij Lievegoed werken? Bekijk onze vacatures op onze Werken bij site of neem contact met ons op.

Onze strategie

Ruimte voor aandacht – Kwaliteit van leven in de gemeenschap
Ruimte om bezig te zijn met wat er echt toe doet. De komende jaren gaan we niet doen wat het makkelijkste is of het meest logisch lijkt. We doen wat goed is. Sterker nog, we steken onze nek uit. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt willen we ons tot het uiterste inspannen om zoveel mogelijk mensen een plek te bieden. Daar heb je liefde voor nodig. En evenveel lef. We willen niemand in de kou laten staan. Meer weten? Bekijk hier ons strategisch plan.

Management en raad van bestuur

Willem den Hartog
Raad van bestuur (interim)
Wat fijn om een periode bij te mogen dragen aan deze mooie organisatie! De afgelopen 15 jaar vond ik mijn bestuurlijke passie en drive in het faciliteren van een betekenisvol eigen leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Mijn inzet als interim-bestuurder is om samen met alle mensen bij Lievegoed het verschil te maken voor de aan ons toevertrouwde en verbonden mensen. Hier is iedereen meer dan je denkt!
Marleen Steeneken
Manager zorgondersteuning en ontwikkeling/orthopedagoog-generalist
Ruim twintig jaar werk ik met veel plezier in de zorg voor mensen met een beperking. Mijn ambitie is om onze cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen om hun leven in te richten zoals zij dat willen. Begrippen als ontmoeting, zingeving en ontwikkeling zijn daarbij voor mij essentieel. Het is een mooie uitdaging om met elkaar visie en inhoudelijke kwaliteit altijd leidend te laten zijn bij de inrichting van de zorg.
José van Herwaarden
Manager cluster volwassenen GHZ & NAH
Aandacht, ontmoeten, gastvrijheid en ontwikkeling zijn de kernwaarden in ons handelen. Waarden die ik een warm hart toedraag en belangrijk vind in de verbinding met onze cliënten, medewerkers en verwanten. Ik geloof in de kracht van onze gemeenschappen en voor mij vormt de gemeenschap dan ook het hart van mijn werk. De gemeenschap in verbondenheid met elkaar!
Liesbeth Zaayer
Manager cluster volwassenen LVB+
Mijn passie is dat ik medewerkers in staat stel te kunnen begeleiden vanuit het hart. En cliënten begeleiding ervaren vanuit het hart. Dit werken vanuit het hart voor cliënten doe ik sinds 1983 en ik ervaar de passie voor de zorg nog elke dag in contact met collega’s, cliënten en verwanten. Luister naar je hart, want dat klopt altijd!
Annelies Gijsbertsen
Manager cluster Kind & Jeugd
Mens en medemens, leven en samenleven. Dit zijn woorden die mij raken en die voor mij belangrijk zijn in de zorg voor kinderen met een beperking en voor mij als mens. Samen mogelijkheden zoeken en scheppen voor de ontwikkeling van het kind, maar ook van de medewerker. Met veel aandacht voor iedereen, liefde en lef willen we de zorg nog mooier en beter maken. 
Heidy van Loon
Manager cluster volwassenen GHZ & GGZ
Samenwerken rondom cliëntvragen, kleine vragen en complexere grotere vraagstukken. Ik word daar blij van en draag daar heel graag aan bij. Met een open en brede blik kijken naar de toekomst en zo goed mogelijk anticiperen op wat er in ons werkveld, onze samenleving gebeurt, voelt als een belangrijke verantwoording. En is voor mij gelijk mijn mooie baan.
Ramon Makkink
Manager cluster volwassenen LVB+
De afgelopen 18 jaar heb ik mij binnen de gehandicaptenzorg ingezet voor mensen met een intensieve zorgvraag en complexe bijkomende problematiek die vaak elders niet terecht kunnen. In het met elkaar organiseren van passende zorg voor juist deze mensen binnen een continu veranderende context vind ik mijn uitdaging. Zorgen dat deze mensen goed kunnen leven en naar vermogen volwaardig kunnen meedoen. De waardegedrevenheid van Lievegoed geeft hierbij richting en is een belangrijke inspiratiebron.
Arjan de Boer
Manager financiën, control & informatievoorziening
Ik zet mij vanuit de principes professionaliteit, ontwikkeling en plezier graag in om de zorg duurzaam, toekomstbestendig en in control te kunnen (blijven) leveren. Daarbij is een goede balans tussen aandacht voor de mens, bedrijfsvoering en good governance cruciaal. Op die manier kan Lievegoed de cliënten, medewerkers en andere stakeholders zo goed mogelijk faciliteren. Met elkaar maken we dit mogelijk!
Itske de Boer
Bestuurssecretaris secretariaat, kwaliteit & communicatie
Iedere dag weer zetten wij ons als Lievegoed in voor het welzijn van onze cliënten. Ik vind het mooi om daar mijn steentje aan bij te kunnen dragen. Betekenisvol bezig zijn motiveert mij, daarom voel ik mij thuis in de zorg en de waardegedreven organisatie die Lievegoed is.
Philip Blumendal
Manager vastgoed, ICT & facilitair
Gastvrijheid en dienstbaarheid zijn voor mij zeer belangrijke aspecten in het werk. De cliënten en medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen op het gebied van bedrijfskundige onderwerpen. Ik geniet ervan als de puntjes op de i gezet zijn en dat ook zo ervaren wordt.
Bianca Klerk
Manager HR
Ik word gedreven door leiderschap vanuit het hart en werkgeluk. Ik zet de mens altijd op de eerste plaats en sta graag midden in de samenleving. Op die manier vervul ik ook mijn rol als HR-manager. Ieder mens is uniek en verdient unieke aandacht. Door verbinding te maken, vooral te kijken naar wat iemands talent is en wat iemand energie geeft, en gebruik te maken van de kracht van het team, hoop ik een mooie toegevoegde waarde te leveren aan Lievegoed. En dat is vooral de focus op vinden en binden: zorgen dat Lievegoed een organisatie is waar mensen voor willen komen en blijven werken.

Lievegoed organigram (pdf)

Secretariaat raad van bestuur & communicatie

T (030) 2255509 | E secretariaatrvb@lievegoed.nl | E communicatie@lievegoed.nl

Raad van toezicht

Met een toegankelijke, bevragende en positief-kritische opstelling kijkt de raad van toezicht mee naar de besturing van de organisatie. Hierbij hanteert de raad de Zorgbrede Governance-code als uitgangspunt. Naast de formele overlegmomenten zoekt de raad van toezicht informeel contact met medewerkers, cliënten en verwanten. Zo hoort de raad van toezicht direct hoe de besturing van de organisatie landt en ervaren wordt in de praktijk. Bovendien krijgt de raad zo een beeld van de manier waarop de organisatiecultuur wordt gevoed en gevormd vanuit de beginselen van de antroposofie. In afstemming met de bestuurder is de raad van toezicht in voorkomende gevallen gesprekspartner van stakeholders van Lievegoed. De bezoldiging van de raad van toezicht vindt plaats binnen de kaders van de WNT.

De raad van toezicht van Lievegoed:

 • Dhr. G.B.F. (Guus) van Weelden
  voorzitter rvt en voorzitter remuneratiecommissie
 • Mw. J.F. (Joke) van Leeuwen
  vice-voorzitter rvt, voorzitter commissie kwaliteit & veiligheid, lid remuneratiecommissie
 • Mw. M.F. (Manon) van der Wal
  lid rvt en lid commissie bedrijfsvoering & risico’s
 • Dhr. F.H. (Frits) Barneveld Binkhuysen
  lid rvt en lid commissie kwaliteit & veiligheid
 • Mw. K.S.M. (Karin) Hubert
  lid rvt en voorzitter commissie bedrijfsvoering & risico’s

Jaarverslag raad van toezicht 2022 (pdf) (onderdeel van Jaarstukken 2022 (pdf))
Jaarverslag raad van toezicht 2021 (pdf)
Jaarverslag raad van toezicht 2020 (pdf)
Jaarverslag raad van toezicht 2019 (pdf)

Visie op samenzeggenschap

Het is voor ons vanzelfsprekend dat onze cliënten invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken, het beleid en de afspraken in de gemeenschap. We stimuleren dan ook dat ze meedenken, meepraten en meebeslissen.

De verwanten van onze cliënten zijn onlosmakelijk deel van onze gemeenschappen, al verschilt de manier waarop van plek tot plek. De ontmoeting en uitwisseling tussen onze cliënten, hun verwanten en onze medewerkers vinden wij dan ook heel belangrijk.

Wij werken volgens de uitgangspunten van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Governancecode zorg. Vanuit een heldere rolverdeling streven we naar samenzeggenschap met als leidraad één gezamenlijk doel: kwaliteit van leven voor onze cliënten. We leggen de besluitvorming decentraal in de gemeenschappen om zo de positie van de cliënten- en verwantenraden nog meer te versterken.

Visie op medezeggenschap (pdf)
Medezeggenschapsreglement ccr (pdf)
Medezeggenschapsreglement ccr – matrix (pdf)

Centrale cliëntenraad

Lievegoed kent verschillende cliëntgroepen op meerdere locaties, met ieder hun eigen voorkeuren, wensen en belangen. Rekening houdend met de specifieke mogelijkheden en behoeften van cliënten, is de medezeggenschap lokaal vormgegeven, opdat iedereen zich gehoord weet en voelt. De centrale cliëntenraad behartigt de gezamenlijke belangen van de cliënten van Lievegoed.

Elke cliëntenraad werkt volgens een eigen medezeggenschapsreglement. De matrix geeft de verdeling van de formele medezeggenschapsbevoegdheden weer.

Cliëntpanel
Naast de centrale cliëntenraad, die grotendeels uit verwanten bestaat, heeft Lievegoed ook een cliëntpanel, bestaande uit cliënten van verschillende locaties bij Lievegoed. Onze visie is dat we medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de cliënten zelf organiseren. Op de locaties maar ook locatie overstijgend op organisatieniveau. Zij ervaren immers direct de gevolgen van beslissingen die Lievegoed neemt. Het is daarom belangrijk dat cliënten zelf zoveel mogelijk meepraten en adviseren over beleid en besluiten bij Lievegoed. Het LSR (Het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) begeleidt het panel en een lid van de CCR, de manager zorg en de bestuurder nemen deel aan het overleg.

Postadres
Centrale cliëntenraad Lievegoed
Postbus 627, 3720 AP Bilthoven
info@lievegoed.nl

Lievegoed CCR Jaarverslag 2021

Ondernemingsraad

Missie

De ondernemingsraad (OR) van Lievegoed geeft vorm aan de medezeggenschap in de geest van de organisatie.

Visie

De OR is een professionele gesprekspartner voor de raad van bestuur en wordt op het juiste moment betrokken bij beleidsontwikkeling. De OR onderhoudt contact met de mensen die hij vertegenwoordigt en zoekt daarin steeds naar de meest effectieve wijze.

Succesbepalende factoren

 • De belangen van zowel de medewerkers als de organisatie staan centraal in het handelen.
 • Op het juiste tijdstip aanhaken bij beleidsontwikkeling.
 • Het handelen, evalueren en daarvan leren. Het betrekken van de achterban bij de medezeggenschap.
 • Bij kunnen laten staan door externe deskundigen.

Governance

Governance code

Lievegoed voldoet aan de principes zoals opgenomen in de Governancecode Zorg.

Statuten en reglementen

Statuten (pdf)
Reglement rvb (pdf)
Reglement rvt (pdf)

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling (pdf)

Procuratieregeling

De raad van bestuur kan verplichtingen aangaan namens de stichting Lievegoed. Deze bevoegdheid heeft de raad van bestuur op sommige onderdelen gedelegeerd aan leden van het managementteam.

Gedragscode

Niemand werkt bij Lievegoed ‘toevallig’. Of het nu om behandelaren gaat of om iemand achter de schermen, bij een secretariaat, administratie of facilitaire dienst. Het werken bij Lievegoed is een bewuste keuze, en dat merk je. We zijn klein en werken bewust kleinschalig. We kennen elkaar en gaan op een persoonlijke manier met elkaar om. We zijn als heel mens aanwezig in ons werk. We zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. En we hebben elkaar nodig om het beste uit onszelf en ons werk te halen.

Lees hier onze volledige gedragscode (PDF)

 

Anbi

Lievegoed is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI. Voor meer informatie over fiscaal gunstig schenken, verwijzen we u graag naar de website van De Belastingdienst.

Fiscaal nummer (RSIN): 817631367

Lievegoed-ANBI-publicatie-2022

Lievegoed ANBI toelichting beleidsplan 2023

Jaarstukken

Jaarlijks stelt Lievegoed de jaarstukken op. De jaarstukken kunnen hieronder worden gedownload en zijn ook te raadplegen via https://www.jaarverantwoordigingzorg.nl. Graag laten we zien waar we in het afgelopen jaar aan hebben gewerkt op het gebied van kwaliteit van zorg. Hiervan doen wij verslag in het Kwaliteitsrapport 2022 met de titel “Het grote weerspiegelt zich in het kleine”. Wij zijn trots op de resultaten en op onze medewerkers die elke dag weer het waardevolle verschil maken. Met liefde en lef.

Jaarstukken 2022 (pdf)

Jaarstukken 2021 (pdf)

Jaarstukken 2020 (pdf)

Onkosten raad van bestuur 2023 – volgt juni 2024

Wie betaalt wat

Wlz, Wmo, jeugdwet

De kosten voor zorg en behandeling worden voor een groot deel betaald door de overheid en de zorgverzekering. Een gedeelte van de zorgkosten betaalt u zelf.

Eigen bijdrage voor begeleiding, dagbesteding en wonen voor mensen die zorg krijgen op basis van de Wlz, Wmo of Jeugdwet.
Voor begeleiding, dagbesteding of wonen betaalt iedereen boven de 18 jaar een deel van de kosten zelf. Dat heet eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, gezinssituatie en uw indicatie. De eigen bijdrage geldt zowel voor zorg vanuit de Wlz als vanuit de Wmo.

Het CAK berekent de eigen bijdrage. Het CAK stuurt ook de rekening. Op de website van het CAK treft u uitgebreide informatie aan over hoe hulp en ondersteuning is aan te vragen: www.hetcak.nl. Ook is een rekentool in te vullen waarmee u uw eigen bijdrage kunt uitrekenen.

Wat regelt en betaalt Lievegoed en wat regelt u zelf?
Lievegoed krijgt geld van de overheid voor het verlenen van uw zorg, maar niet voor alles wat we doen. Waar u op kunt rekenen en wat u zelf moet regelen of betalen, is afhankelijk van de ondersteuning gecombineerd met de financieringsvorm (Wlz, Wmo of Jeugdwet). Dit is een best ingewikkelde regeling. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt.

Wie betaalt wat 2024 (pdf)

Pers en Media

Pers en Media kunnen bij vragen contact opnemen met de afdeling communicatie: tel. (030) 2255555, e-mail communicatie@lievegoed.nl.