Raad van Toezicht: Agenda

De agenda van de raad van toezicht bestaat regulier uit drie agendablokken: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Zo vindt er uitwisseling van informatie plaats en wordt er kritisch van gedachten gewisseld over de impact van interne en externe ontwikkelingen. Ook is professionalisering een terugkerend thema. Het onderwerp HR is binnen (de commissie B&R en in) de raad van toezicht meerdere malen aan de orde geweest, ook met het oog op de managementinformatie die nodig is om adequaat te kunnen besturen. Verder is in 2020 vrij veel aandacht besteed aan het cluster GGZ: over de aanscherping van het profiel van de GGZ-zorg bij Lievegoed en de bijkomende consequenties ervan, zoals het omvormen van de kliniek in Bilthoven tot woonbehandellocatie. Verder zijn de gevolgen en keuzes in verband met de coronapandemie binnen en buiten vergadering onderwerp van gesprek geweest.

Tijdens de jaarlijkse gezamenlijke themamiddag heeft de raad van toezicht met de OR en de CCR het concept jaarplan 2020-2021 besproken. Verder is het rooster van af- en aantreden van de raad van toezicht besproken, met name in het licht van continuïteit. Er is voor gekozen de benoeming van leden meer gespreid te laten plaatsvinden en zo mogelijk een nieuw lid te laten instromen voordat een zittend lid vertrekt. Aanname is dat dit de overdracht van informatie en de continuïteit van het toezicht ten goede komt. In dat licht is er ook voor gekozen om nieuwe leden van de raad van toezicht te benoemen met een proefperiode van een jaar.

Raad van Toezicht: Besluiten

In 2020 heeft de raad van toezicht het volgende besloten:

 • Benoemen accountant
 • Bezoldiging bestuur en raad van toezicht 2020
 • Rooster van aftreden raad van toezicht

Goedkeuring voorgenomen bestuursbesluiten

In 2020 is goedkeuring verleend aan de volgende voorgenomen besluiten:

 • Herziene investeringsbegroting 2021
 • Waardering materiële vaste activa en groot onderhoud
 • Jaarrekening 2019
 • Begroting 2021
 • Jaarplan en herijking jaarplan 2020-2021 ivm Corona
 • Aanscherping profiel GGZ zorg
 • Ontwikkeling en businesscase van plan Bilthoven (Ara)

Raad van Toezicht: Nevenfuncties

Elly Hilgeman: adviseur Goed Bestuur en interim bestuurder, voorzitter Stichting De Bagagedrager (Nijmegen) en voorzitter Stichting Dasht (Utrecht)

Aart Slob MBA: wethouder Gemeente Lingewaard en bestuurslid van Stichting Spieringfonds

René Mentink: Voorzitter Vereniging Vrienden van de Plantage te Amsterdam en lid van de Werkgroep Kunst & Cultuur Amsterdam-Centrum.

Mariëtte Ouwehand: zelfstandig ondernemer (interim) management, advies en coaching. Procesmanager bij ZorgSpectrum, Nieuwegein. Vertrouwenspersoon Hospice Dronten.

Rooster van aftreden raad van toezicht Lievegoed d.d. 31 dec 2020
Naam Benoeming Herbenoeming Aftreden Rvt-functies
Drs. C.N. Hilgeman (Elly) 28-10-2015 28-10-2019 31-12-2023

Voorzitter

Voorzitter remuneratiecommissie

Drs. R.T. Mentink (René) 28-10-2015 28-10-2019 31-12-2022

Lid

Lid commissie B&R

Lid commissie K+V

A. Slob MBA (Aart) 28-10-2015 28-10-2019 31-12-2023

Vicevoorzitter

Lid remuneratiecommissie

Voorzitter commissie B&R

M. Ouwehand (Mariëtte) 01-07-2018* 26-10-2020* 28-09-2020

Lid

Voorzitter commissie K&V (t/m 28-09-2020)

*mevrouw Ouwehand is in de plaats getreden bij een tussentijdse vacature. Volgens de statuten geldt daarom de termijn van de ontstane vacature. Vandaar de afwijkende termijnen.

Raad van Toezicht: Kernwaarden

Integriteit: Persoonlijke belangen, van welke aard of soort dan ook, zullen aantoonbaar en controleerbaar geen rol spelen bij het functioneren binnen de rvt van Lievegoed.
De raad van toezicht heeft in 2020 mogelijke tegenstrijdige belangen met elkaar gedeeld. Tegenstrijdige belangen zijn niet voorgekomen.

Wederkerigheid: Samenwerking met andere partijen/individuen is gebaseerd op gelijkwaardigheid en op gedeelde doelen en waarden.
De raad van toezicht heeft invulling gegeven aan de gedachte van ‘samen zeggenschap’ door periodiek contact van de voorzitter van de raad van toezicht met de respectievelijke voorzitters van de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. De geneesheer-directeur en manager zorg gehandicaptenzorg van Lievegoed is op verzoek en op eigen initiatief aanwezig geweest in vergaderingen van de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Ontwikkelen: Het functioneren van de raad van toezicht van Lievegoed is gebaseerd op permanente (door)ontwikkeling, zowel op individueel als op collectief niveau. Met daarbij een actieve, goede aansluiting op de binnen- en buitenwereld.
Er is contact gelegd met een hoogleraar en met de raad van toezicht van een verwante zorgorganisatie om de mogelijkheden van samenwerking op het vlak van wetenschappelijk onderzoek naar de specifieke toegevoegde waarde van antroposofische zorg te onderzoeken.

Leden van de raad van toezicht hebben zich in 2020 bijgeschoold op de volgende wijze:

 • Elly Hilgeman: certificering (RCBM), colleges en webinars, intervisiebijeenkomsten
 • Aart Slob: deelname aan bijeenkomsten over niet aangeboren hersenletsel (NAH) en robotica in de zorg
 • René Mentink: Geen opleidingen gevolgd in 2020
 • Mariëtte Ouwehand: Geen opleidingen gevolgd in 2020

Commissie Kwaliteit & Veiligheid: behandelde onderwerpen

De commissie bespreekt regulier de melding incidenten cliënten (MIC), de klachten, de rapportage van de patiënt vertrouwenspersoon (PVP) en de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. In 2020 is gesproken over de implementatie van de Wet zorg & dwang (Wzd), en de Wet medezeggenschap cliëntenraden (Wmcz). Daarnaast zijn aan de orde geweest de toepassing van de antroposofische pijlers in de ambulante zorg en de zorginhoudelijke en bedrijfsvoerings-kaders in het cluster GGZ. Het onderwerp corona is meerdere malen aan de orde geweest in de commissie in relatie tot de kwaliteit en continuïteit van zorgverlening. Ook heeft de commissie aandacht besteed aan het bezoek van de IGJ in het kader van de Wzd en aan de uitkomsten van de auditronde door Dekra in het kader van de HKZ-certificering.

Commissie Bedrijfsvoering en Risico’s: behandelde onderwerpen

Aan de orde kwamen de interne controle en jaarrekening, de opgestelde risicoanalyse en de actuele financiële situatie binnen Lievegoed. In het bijzonder is meerdere keren gesproken over de ontwikkelingen in het cluster GGZ, het verzuim, de samenwerking met de arbodienst en de HR managementinformatie. Ook de ontwikkelingen op vastgoedgebied (nieuwbouw en uitbreidingen) zijn verschillende malen besproken binnen de commissie. Het onderwerp corona is aan de orde geweest in relatie tot medewerkers en de financiële consequenties. Specifiek is verder stilgestaan bij het onderwerp IT en de doorontwikkeling binnen Lievegoed op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

Remuneratiecommissie

Het functieprofiel voor de bestuurder van Lievegoed, de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder, de sfeer binnen en de resultaten van Lievegoed en de samenwerking met de raad van toezicht fungeren als toetsstenen. Hoewel de commissie door het jaar heen ruim beeld heeft van werkklimaat en besturing van Lievegoed, legt zij voorafgaand aan het jaargesprek extra haar oor te luisteren bij de collega’s in de raad van toezicht, binnen Lievegoed en bij de medezeggenschapsorganen. Het verslag van het jaargesprek wordt voor bespreking geagendeerd in de raad van toezicht.