Raad van Toezicht: Agenda

De agenda van de raad van toezicht bestaat uit drie agendablokken: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Zo vindt er uitwisseling van informatie plaats en wordt er kritisch van gedachten gewisseld over de impact van interne en externe ontwikkelingen. Ook is professionalisering een terugkerend thema. Het onderwerp HR is binnen (de commissie B&R en in) de raad van toezicht meerdere malen aan de orde geweest, ook met het oog op de managementinformatie die nodig is om adequaat te kunnen besturen. Verder is vrij veel aandacht besteed aan het cluster GGZ, zoals over mogelijke maatregelen om de werkprocessen verder te professionaliseren en de resultaten positief om te buigen.

Tijdens de jaarlijkse gezamenlijke themamiddag heeft de raad van toezicht met de OR en de CCR het concept jaarplan 2020-2021 besproken. Verder is het rooster van af- en aantreden van de raad van toezicht besproken, met name in het licht van continuïteit. Er is voor gekozen de benoeming van leden gespreid te laten plaatsvinden en een nieuw lid te laten instromen voordat een zittend lid vertrekt. Aanname is dat dit de overdracht van informatie en de continuïteit van het toezicht ten goede komt. In dat licht is er ook voor gekozen om nieuwe leden van de raad van toezicht te benoemen met een proefperiode van een jaar.

Raad van Toezicht: Besluiten

Besluiten raad van toezicht

In 2019 heeft de raad van toezicht het volgende besloten:

 • Toetsingskader raad van toezicht
 • Aanstellen accountant
 • Bezoldiging 2019
 • Rooster van aftreden
 • Beschikbaar stellen van een oriëntatieplaats
 • Goedkeuring voorgenomen bestuursbesluiten

In 2019 is goedkeuring verleend aan de volgende voorgenomen besluiten:

 • Herziene investeringsbegroting 2019
 • Jaarrekening 2018
 • Begroting 2020
 • Omvorming kliniek Wageningen tot woonlocatie voor doelgroep LVB-plus
 • Ontwikkeling van plan Bilthoven

Raad van Toezicht: Nevenfuncties

Elly Hilgeman: o.a. adviseur Goed Bestuur en interim bestuurder, voorzitter Stichting De Bagagedrager (Nijmegen/Drempt) en voorzitter Stichting Dasht (Utrecht)

Aart Slob MBA: wethouder Gemeente Lingewaard en bestuurslid van Stichting Spieringfonds

René Mentink: namens VNO-NCW lid van de Ontslag Advies Commissie UWV. Voorzitter Vereniging Vrienden van de Plantage te Amsterdam en lid van de Werkgroep Kunst & Cultuur Amsterdam-Centrum.

Mariëtte Ouwehand: zelfstandig ondernemer (interim) management. Procesmanager bij ZorgSpectrum, Nieuwegein. Advies & coaching en vertrouwenspersoon Hospice Dronten.

Raad van Toezicht: Kernwaarden

Integriteit: Persoonlijke belangen, van welke aard of soort dan ook, zullen aantoonbaar en controleerbaar geen rol spelen bij het functioneren binnen de rvt van Lievegoed.

De raad van toezicht heeft in 2019 mogelijke tegenstijdige belangen met elkaar gedeeld. Tegenstrijdige belangen zijn niet voorgekomen.

Wederkerigheid:Samenwerking met andere partijen/individuen is gebaseerd op gelijkwaardigheid en op gedeelde doelen en waarden.

De raad van toezicht heeft invulling gegeven aan de gedachte van ‘samen zeggenschap’ door periodiek contact van de voorzitter van de raad van toezicht met de voorzitters van de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. De geneesheer-directeur van Lievegoed is op verzoek en op eigen initiatief aanwezig geweest in vergaderingen van de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Leden van de raad van toezicht zijn aanwezig geweest bij de vergadering van de cliëntenraad van zorglocatie Jagersdreef en hebben deelgenomen aan een vergadering van de centrale cliëntenraad. Ook namen leden van de raad van toezicht deel aan vieringen.

De raad van toezicht heeft tijdens werkbezoeken aan De Hoge Born in Wageningen en aan Lievegoedlocaties in Rotterdam ervaren hoe aandachtvol de zorg wordt vormgegeven en welke dilemma’s spelen.

Ontwikkelen:Het functioneren van de raad van toezicht van Lievegoed is gebaseerd op permanente (door)ontwikkeling, zowel op individueel als op collectief niveau. Met daarbij een actieve, goede aansluiting op de binnen- en buitenwereld.

Er is contact gelegd met een hoogleraar en met een raad van toezicht van een verwante zorgorganisatie om de mogelijkheden van samenwerking op het vlak van wetenschappelijk onderzoek naar de specifieke toegevoegde waarde van de antroposofische zorg te onderzoeken.

Leden van de raad van toezicht hebben zich in 2019 bijgeschoold op de volgende thema’s:

Elly Hilgeman: Intervisiebijeenkomsten van de NCD; Dag van het Commissariaat; Congres Zorgvastgoed (BSL/Zorgvisie); Rondetafelgesprek ‘Ontwikkelingen governance’ (Innovatie Advies Commissie); Rondetafelgesprek ‘Selecteren, benoemen en beoordelen van leden RvB en RvC’ (Grant Thornton).

Aart Slob: Niet aangeboren hersenletsel (NAH); Robotica in de zorg.

René Mentink: Congressen/symposia over vastgoedontwikkelingen in de zorg en over de rol van technologische ontwikkelingen.

Mariëtte Ouwehand: Leergang ‘Verantwoorden van kwaliteit’ (Stichting Presentie); bijeenkomsten over de wet Zorg en Dwang, de Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg en over zorgtechnologie.

Commissie Kwaliteit & Veiligheid: behandelde onderwerpen

De commissie Kwaliteit en Veiligheid bespreekt regulier de melding incidenten cliënten (MIC), de klachten, de rapportage van de patiënt vertrouwenspersoon (PVP) en de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. In 2019 is gesproken over de implementatie van de wet zorg & dwang (WZD), de wet verplichte GGZ (Wvggz) en de wet medezeggenschap cliëntenraden (WMCZ). Daarnaast is aan de orde geweest de toepassing van de antroposofische pijlers in de ambulante zorg en de zorginhoudelijke en bedrijfsvoerings-kaders in het cluster GGZ.

Diverse interne medewerkers hebben tijdens een vergadering bovengenoemde thema’s gepresenteerd. Daarnaast zijn de ontwikkeling van een specifieke antroposofische scholing, de uitbreiding van het aantal woonplekken voor mensen met een licht verstandelijke beperking, wetenschappelijk onderzoek en de visienota’s betreffende de verschillende doelgroepen onderwerp van gesprek geweest. Ook heeft de commissie aandacht besteed aan het onverwachte bezoek van de IGJ in het kader van de wet zorg & dwang en de uitkomsten van de auditronde door Dekra in het kader van de HKZ-certificering.

Commissie Bedrijfsvoering en Risico’s: behandelde onderwerpen

Aan de orde kwamen de beëindiging en afhandeling van het contract voor het outsourcen van de interne controle en jaarrekening, de opgestelde risicoanalyse en de actuele financiële situatie binnen Lievegoed. In het bijzonder is meerdere keren gesproken over de ontwikkelingen in het cluster GGZ, het verzuim, de samenwerking met de arbodienst en de HR managementinformatie. Daarnaast heeft de commissie kennis genomen van de analyse die is gemaakt over de verhouding van de inzet van behandeling & begeleiding in relatie met de zorgvraag/zorgzwaarte van cliënten.

De commissie B&R heeft zijn zelfevaluatie voorbereid en zal dit in 2020 verder oppakken in lijn met de uitkomsten van de zelfevaluatie van de raad van toezicht.

Remuneratiecommissie

Het functieprofiel voor de bestuurder van Lievegoed, de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder, de sfeer binnen en de resultaten van Lievegoed en de samenwerking met de raad van toezicht fungeren als toetsstenen. Hoewel de commissie door het jaar heen ruim beeld heeft van werkklimaat en besturing van Lievegoed, legt zij voorafgaand aan het jaargesprek extra haar oor te luisteren bij de collega’s in de raad van toezicht, binnen Lievegoed en bij de medezeggenschapsorganen. Het verslag van het jaargesprek wordt voor bespreking geagendeerd in de raad van toezicht.