Organisatie

Overzicht van namen, verslagen en cijfers.

Bestuur en directie

 • Hilde Hooijman-Burgers, raad van bestuur
 • Ken Tanaka, waarnemend eerste geneeskundige/psychiater
 • Pieta van Dishoeck, manager ggz zorg/klinisch psycholoog 
 • Marleen Steeneken, manager ghz zorg/orthopedagoog-generalist
 • Mark de Haan, clustermanager ggz
 • Jose van Herwaarden, clustermanager cluster 1
 • Liesbeth Zaayer, clustermanager cluster 2
 • Jolanda Hogenbirk, clustermanager cluster 3
 • Annemarie Mijnsbergen, manager financiën, control & informatievoorziening
 • Els Schipper, manager organisatieondersteuning
 • Philip Blumendal, manager vastgoed, ict en facilitaire zaken
 • Harm Haverkamp, bestuurssecretaris

 Ondersteuning bestuur

 • Debby Schreuder, officemanager & communicatie
 • Linda de Groot, secretaresse raad van bestuur

Raad van toezicht

De raad van toezicht van Lievegoed houdt toezicht op de besturing van de organisatie. De Zorgbrede Governancecode is daarbij uitgangspunt.  

De raad van toezicht kiest in deze tijd van transities heel bewust voor toezicht houden vanuit een toegankelijke, ‘bevragende’ en positief-kritische opstelling. Naast de formele  overlegmomenten zoekt de raad ook informeel contact met mensen in de organisatie. Op die manier kan de raad ervaren hoe de besturing er in de praktijk uitziet en zich een beeld vormen van de manier waarop de organisatiecultuur wordt gevoed en gevormd vanuit de beginselen van de antroposofie. In afstemming met de bestuurder is de raad van toezicht in voorkomende gevallen   gesprekpartner van stakeholders van Lievegoed.  

Samenstelling raad van toezicht:

 • Drs. Elly Hilgeman, voorzitter rvt en voorzitter remuneratiecommissie
 • Aart Slob MBA, vice-voorzitter rvt en voorzitter auditcommissie financiën, bedrijfsvoering & ict 
 • Drs. René Mentink, lid rvt, lid commissie kwaliteit & veiligheid, lid commissie financiën, bedrijfsvoering & ict 
 • Mariëtte Ouwehand, lid rvt, voorzitter commissie kwaliteit & veiligheid

Bezoldiging
De bezoldiging van de raad van toezicht vindt plaats binnen de kaders van de WNT-2.

Medezeggenschap

Inspraak en medezeggenschap zijn op organisatie- en lokaal niveau georganiseerd. De cliëntenraden behartigen de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten. Een cliëntenraad bestaat uit cliënten, ex-cliënten of vertegenwoordigers van cliënten en van bewoners.

Bereikbaarheid cliëntenraden

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) van Lievegoed vertegenwoordigt de belangen en rechten van medewerkers van Lievegoed.

Jaarverslag 2017 (896,9 KB)
Jaarrekening 2017 (184,6 KB)
Organogram (144,6 KB)

Lievegoed is in het bezit van het HKZ-certificaat en het DEKRA-certificaat, en levert resultaten aan de benchmark GGZ.

Lievegoed is door de door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI. Voor meer informatie over fiscaal gunstig schenken, verwijzen we u graag naar de website van De Belastingdienst.

Fiscaal nummer (RSIN): 817631367