Lievegoed centrale cliëntenraad zoekt nieuw lid

6 januari 2021 De centrale cliëntenraad van Lievegoed is op zoek naar een kandidaat om zitting te nemen in de ccr.

De centrale cliëntenraad van Lievegoed zoekt nieuw lid

Vanuit onze missie “het versterken van de eigen kracht” en onze gemeenschapszin is het voor Lievegoed vanzelfsprekend dat cliënten en verwanten invloed hebben op het beleid van de organisatie en de dagelijkse gang van zaken op de locaties van Lievegoed. Wij stimuleren cliënten, ouders en vertegenwoordigers om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over het verblijf en/of de behandeling bij Lievegoed en over de kwaliteit en veiligheid van de zorg die wordt geboden. Wegens beëindiging van het lidmaatschap van één van de leden is de centrale cliëntenraad [hierna: ccr] op zoek naar een kandidaat om zitting te nemen in de ccr.

Cliëntenbelang
De ccr bestaat uit tenminste vijf leden. Momenteel zijn er vijf ccr-leden die met enthousiasme invulling geven aan hun functie. De ccr komt circa vier keer per jaar samen, behandelt locatie overstijgende aangelegenheden, algemeen beleid, signaleert knel- en verbeterpunten en bespreekt deze met de Raad van Bestuur. De leden brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur van Lievegoed, onder meer over de volgende onderwerpen:

 • de wijze waarop cliënten tot hun recht komen in hun zorg- en woonomgeving en hun stem wordt gehoord;
 • de kwaliteit van de geleverde zorg;
 • de voeding, veiligheid, geestelijke verzorging en maatschappelijke bijstand, recreatie en ontspanningsmogelijkheden die Lievegoed biedt;      
 • een ingrijpende reorganisatie en de gevolgen daarvan voor de cliënten;
 • de samenwerking met andere zorgorganisaties;

Lievegoed kent naast de ccr ook lokale cliëntenraden.


Profielschets en tijdbeslag
Kandidaten herkennen zich in het volgende profiel:

 • Kennis hebben van of interesse hebben in antroposofisch geïnspireerde zorg.
 • Bekend zijn met de zorg die Lievegoed biedt als verwant van een cliënt van Lievegoed, cliënt van Lievegoed, danwel als (ex-)cliënt van de ggz van Lievegoed.
 • Het eigen persoonlijk belang kunnen onderscheiden van het belang van cliënten van Lievegoed in het algemeen.
 • Beschikken over een positief kritische grondhouding uitgaande van wederzijds vertrouwen en respect.
 • Over goede sociale vaardigheden beschikken en kunnen samenwerken in teamverband.
 • Over goede communicatieve vaardigheden beschikken .
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Beleidsmatige interesse en/of ervaring
 • Om een goede vertegenwoordiging uit alle geledingen uit de organisatie in de ccr te waarborgen, gaat de voorkeur uit naar kandidaten uit de regio’s Amsterdam, Bilthoven of Wageningen.

Lievegoed ondersteunt cliënten raadsleden zodat de tijdsbelasting zoveel mogelijk beperkt blijft.

 

Heeft u interesse?
Als uw interesse is gewekt of als u meer informatie wilt ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar Mariska Reudink via mreudink@lievegoed.nl of bellen naar (06) 83139203. Ook is er op de website van Lievegoed meer informatie te vinden over hoe de cliëntmedezeggenschap is geregeld (klik hier).