Kosten

De kosten voor zorg en behandeling worden voor een groot deel betaald door de overheid en de zorgverzekering. Een gedeelte van de zorgkosten betaalt u zelf.

Eigen bijdrage voor Begeleiding, dagbesteding en wonen voor mensen met een verstandelijke beperking

Voor begeleiding, dagbesteding of wonen betaalt iedereen boven de 18 jaar een deel van de kosten zelf. Dat heet eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, gezinssituatie en je indicatie. De eigen bijdrage geldt zowel voor zorg vanuit de WLZ als vanuit de WMO. 

Het CAK berekent de eigen bijdrage. Het CAK stuurt ook de rekening. Op de website van het CAK treft u uitgebreide informatie aan over hoe hulp en ondersteuning is aan te vragen: www.hetcak.nl. Ook is een rekentool in te vullen waarmee u uweigen bijdrage kunt uitrekenen.

Welke ondersteuning levert Lievegoed, wat regelt u zelf bij zorg en dienstverlening vanuit de WLZ, WMO of de Jeugdwet

Lievegoed biedt vele vormen van ondersteuning: verblijf (wonen), logeren, behandeling, dagbestending en begeleiding thuis. Om voor de ondersteuning in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig van het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) of een beschikking van de gemeente.

Lievegoed krijgt geld van de overheid, maar we krijgen niet voor alles geld. Waar u op kunt rekenen en wat u zelf moet regelen of betalen is afhankelijk van de ondersteuning gecombineerd met de financieringsvorm (WMO, WLZ of Jeugdwet). Dit is een best ingewikkelde regeling. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt.

Wie betaalt wat 2020 (825,7 KB)

GGZ behandeling

Mensen die in behandeling zijn voor psychiatrische problemen of verslavingsproblemen (GGZ) vallen onder de Zorgverzekeringswet. Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor een GGZ-behandeling, mits er een geldige verwijsbrief is.

De Zorgverzekeringswet kent een eigen risico. Het bedrag wordt per jaar vastgesteld. Of u voor de behandeling bij Lievegoed nog een eigen bijdrage moet betalen hangt af van hoeveel eigen risico u al hebt betaald aan uw zorgverzekeraar dat jaar.

 

 

Hoe de GGZ-rekening is opgebouwd
Vanaf het moment dat u met ons contact hebt starten wij het behandeltraject administratief. Voordat u daadwerkelijk op gesprek komt gaan we al aan de slag door overleg en afstemming met de verwijzer, overleg en afstemming tussen zorgverleners en het opstellen van een advies over het behandeltraject. Zo kan het zijn dat we de zorgverzekering een rekening sturen nog voordat we daadwerkelijk starten met een behandeling. 

Factuur van Parnassia Groep of Indigo

Lievegoed is onderaannemer van Lievegoed de Parnassia Groep. Op de factuur staat de naam en AGB-code van de Parnassia Groep. Indien u bij uw verzekeraar wilt nagaan of de behandeling bij Lievegoed vergoed wordt, vraagt u dan de verzekeraar of zij een overeenkomst hebben afgesloten met de Parnassia Groep (voor Specialistische GGZ) of voor Indigo (voor Basis GGZ). Vermeld hierbij de AGB-code van Parnassia Groep
Specialistische GGZ- AGB-code: 06-290832
Basis Generalistische GGZ -AGB-code:17-082245

DBC facturen
De afkorting DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. De uiteindelijke rekening van de DBC is opgebouwd uit de directe en indirecte tijd die de behandelaren besteden aan je behandeling. DeDBC factuur geeft een overzicht van alle directe tijd, zoals de intake,  behandelcontacten en telefonische contacten, maar ook een opname in de kliniek, deeltijdbehandeling en dagbesteding. En van alle indirecte tijd, zoals het rapporteren over de behandeling,  behandelbesprekingen en contacten met derden. 
Een DBC start bij het eerste directe contact (telefonisch of persoonlijk) met ons. De zorgverzekeraar verrekent het verplicht eigen risico van het jaar waarin de DBC is gestart. Het kan voorkomen dat u pas ruim een jaar na de start van de behandeling een rekening ontvangt van de zorgverzekeraar.